TRANG CHỦ QUẢN LÝ
PHẢ HỆ TƯỞNG NIỆM CÁO PHÓ KIẾN THỨC HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ
LIÊN HỆ SITE MAP
CHUYỂN NHANH TỚI
Hãy chọn 1 dịch vụ mà bạn quan tâm
PHẢ HỆ CÁC TRIỀU ĐẠI
TRẮC NGHIỆM
Vị vua nào cho lập "Văn miếu " ở kinh đô thăng long, "đắp tượng khổng tử", Chu Công, vẽ 72 vì hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng thái tử đến học " vào năm 1070?
Vua Lý Thái Tổ
Vua Lý Thái Tông
Vua Lý Nhân Tông
Vua Lý Thánh Tông
TIN ĐI TÌM NGUỒN CỘI DÒNG HỌ
Phả hệ Họ Trình Thôn Đống Long - Hòa Lâm - ứng Hòa HN

 
 

 

 

  
 

Gia ph¶

Dßng hä T rình

 

Tiªn

C«ng

§øc

Mu«n

§êi

ThÞnh

 
Tr×nh

Con

Ch¸u

Th¶o

HiÒn

V¹n

KiÕp

Vinh

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 Th«n §èng long - hoµ l©m

huyÖn øng hoµ -  hµ t©y

 

 

 

Suu tÇm: Tr×nh Ngäc DiÖp

Tr×nh bµy & So¹n th¶o: Tr×nh Xu©n Thuû

Th¸ng 4 n¨m 2007

 

Lêi më ®Çu

 

S¸ch cã c©u: “Méc tÊt h­÷u b¶n Thñy tÊt h÷u nguyªn Nh©n tÊt h÷u Tæ tiªn” cã nghÜa lµ: C©y cã céi, n­íc cã nguån ! Con ng­êi ta sinh ra ai còng cã Tæ tiªn ¤ng Bµ, Cha MÑ vµ ph¶i lu«n nhí ®Õn c«ng ¬n to lín cña tæ tiªn «ng bµ ®· sinh ra, nu«i d­ìng, sinh tån cho ®Õn b©y giê. Bëi vËy lµ con ch¸u trong dßng hä Tr×nh ph¶i nhí ®Õn c«ng lao trêi bÓ cña Tæ tiªn «ng bµ. Lu«n ghi nhí nh÷ng ngµy huý kþ, lu«n lu«n ch¨m sãc tr«ng nom nh÷ng phÇn mé nh­ cæ nh©n th­êng nãi: “Sèng vÒ må vÒ m¶ chø kh«ng ai sèng c¶ nåi c¬m”. Nh÷ng ngµy tÕt Thanh Minh (03/3 hµng n¨m) tÊt c¶ con ch¸u xa gÇn ph¶i vÒ quª h­¬ng ®Ó th¾p nÐn T©m h­¬ng  vµ ®­îc cha «ng ta chØ cho c¸c thÕ hÖ mai sau nh÷ng phÇn mé cña ai, t¸ng t¹i  chç nµo. §Ó lµm r¹ng rì th©n thÕ vµ sù nghiÖp cña con em chóng ta ®ang sinh sèng trong x· héi thÓ hiÖn b¶n chÊt cÇn cï s¸ng t¹o, ngay th¼ng, trung thùc víi tinh thÇn ®oµn kÕt, th©n ¸i, t«n träng gióp ®ì lÉn nhau sèng cã ®øc ®Ó thÕ hÖ sau noi theo häc tËp ®­îc tèt ®Ñp h¬n vinh quang h¬n, vÎ vang h¬n thÕ hÖ tr­íc Cæ nh©n cã c©u: “Con h¬n cha, nhµ cã phóc”

§Ó ®¸p l¹i thÞnh t×nh vµ c«ng lao to lín cña Tæ tiªn «ng bµ ®· dµy c«ng x©y dùng vun ®¾p cho ®Õn ®êi nay. Chóng t«i, con ch¸u trong dßng hä Tr×nh ®· s­u tÇm vµ biªn so¹n thµnh mét cuèn gia ph¶. Tuy nhiªn do thêi gian qu¸ xa, nh÷ng tµi liÖu liªn quan ®Õn dßng hä, tªn tuæi c¸c vÞ tiÒn nh©n còng cã thÓ ch­a ®­îc chuÈn x¸c. KÝnh mong Tæ tiªn «ng bµ ®¸nh ch÷ “§¹i x¸” cho con ch¸u. Phï hé ®é tr× cho con ch¸u trong dßng hä nãi riªng vµ trªn toµn thÕ giíi nãi chung ®­îc b×nh an v« sù søc khoÎ dåi dµo, gia ®×nh h¹nh phóc, kinh tÕ v÷ng m¹nh, con ch¸u ®«ng vui, thµnh ®¹t trong mäi lÜnh vùc. Ng­êi x­a cã c©u: “Tiªn tæ vun trång c©y ®øc lín. Ch¸u con ghi nhí nghÜa ©n s©u” CÇu Chóc “V¹n sù nh­ ý”

 

 

 

 

 

 

 

T­ liÖu vÒ nguån gèc hä Tr×nh

 

Theo tµi liÖu: §inh TriÒu Trung thÇn Tr×nhT­íng c«ng ph¶ lôc: Kh«ng biÕt tõ thêi nµo? ¤ng tæ Tr×nh §øc Xu ng­êi Trung Quèc lµ ng­êi ®Çu tiªn lÊy Hä Tr×nh ®Æt hä vµ tªn cho m×nh. ChØ biÕt r»ng vµo thêi Tam Quèc ph©n tranh ¤ng Tr×nh §øc Kh­ lµm m­u sÜ d­íi tr­íng T«n QuyÒn Thêi Nhµ §«ng Ng«. ¤ng Tr×nh §¹o lµ ch¸u ®êi thø 5 cña «ng cña ¤ng Tr×nh §øc Kh­ tr¸nh lo¹n vµ sang  §¹i ViÖt  sau ®ã ®Þnh c­ vµ lÊy bµ TrÇn ThÞ Lan ng­êi Trang Trung LËp Phñ L«i D­¬ng ®¹o H¶i D­¬ng.(Ttheo chóng t«i L«i D­¬ng lóc ®ã thuéc Phñ ThiÖu Thiªn nay lµ huyÖn Thä Xu©n tØnh Thanh Hãa). Sau khi «ng Tr×nh §¹o lÊy bµ TrÇn ThÞ Lan sinh ra «ng Tr×nh Th«ng. ¤ng bµ Tr×nh Th«ng sinh ra «ng Tr×nh §¹t. ¤ng Tr×nh §¹t lÊy bµ §Æng ThÞ Huy ng­êi Trang Trung LËp . Bµ §Æng ThÞ Huy lµ ng­êi rÊt hiÕu kÝnh ®­îc khen lµ HiÒn phô . Mét h«m bµ n»m méng thÊy mét ng­êi con trai tay tr¸i «m mÆt trêi, tay ph¶i «m mÆt tr¨ng tõ trªn trêi gi¸ng xuèng b¶o bµ r»ng: “Ta lµ §ång tö ë Th­îng giíi, v©ng mÖnh xuèng lµm con nhµ bµ” nãi råi chui vµo bông. Bµ §Æng ThÞ Huy võa mõng võa no Bµ nãi l¹i víi «ng Tr×nh §¹t vÒ giÊc m¬.  Sau ®ã bµ mang thai. §Õn ngµy 7 th¸ng 1 n¨m sau bµ sinh ra mét ng­êi con trai cã khu«n mÆt trßn trÜnh kh«i ng« tuÊn tó, vãc d¸ng cao lín l¹ th­êng «ng bµ nhí l¹i giÊc m¬ ¤ng Tr×nh §¹t nãi: “Nh­ vËy mÆt tr¨ng vµ mÆt trêi ®Òu chiÕu s¸ng nÕu ghÐp vµo nhau sÏ thµnh ch÷ Minh” vµ ®·  ®Æt tªn cho con lµ Minh gäi lµ Tr×nh Minh.

N¨m 14 tuæi Tr×nh Minh theo häc Hoµng Tiªn Sinh. V¨n ch­¬ng h¬n h¼n mäi ng­êi , tinh th«ng vâ nghÖ ®­îc b¹n bÌ kÝnh phôc khen lµ ThÇn §ång. N¨m 20 tuæi ¤ng Tr×nh §¹t vµ bµ §Æng ThÞ Huy  theo nhau mµ tõ trÇn. Lóc Êy lµ lo¹n 12 sø qu©n, Tr×nh Minh tr¸nh lo¹n vµ c­ tró ë vïng Nga Tèng. ë trong Trang Th¹ch Lçi cã mét khu ®Êt míi lËp hoang s¬ «ng ®· khai ph¸ thµnh trang tr¹i quanh ®ã chØ cã vµi nhµ Hä Mai mµ th«i. ¤ng ®· d¹y häc, d¹y c¸ch nu«i trång vµ lµ ng­êi ®­îc quÝ träng ®· kÕt nghÜa th©m giao víi hä Mai  ®Ó lËp nghiÖp vµ ®Æt tªn lµ XuyÕt Khu. ¤ng Tr×nh Minh lµ ng­êi tinh th«ng m­u l­îc nghe tin §inh Bé LÜnh khëi binh ë §éng Hoa L­ , «ng ®· cïng nh©n d©n XuyÕt khu ®Õn yªt kiÕn §inh Bé LÜnh. §inh Bé LÜnh cö «ng lµm M­u sÜ kiªm viÖc §æng Nhung coi sãc viÖc qu©n c¬ ë ngoµi vµ ®em qu©n ®i dÑp lo¹n. B×nh ®Þnh ®­îc 12 xø qu©n  §inh Bé LÜnh lªn Ng«i Vua lÊy tªn lµ §inh Tiªn Hoµng. XÐt c«ng laonhµ Vua ®· phong cho «ng lµm Minh Tù Khanh cho huyÖn Nga S¬n lµm thùc Êp.

¤ng Tæ Tr×nh V¨n L©m thuéc chi thø 2. Do cuéc sèng g¨p nhiÒu khã kh¨n «ng ®· b«n ba ®i lËp nghiÖp n¬i kh¸c vµ «ng ®·  ®Õn th«n §èng Long x· Hoµ L©m øng hoµ tØnh Hµ T©y (HiÖn nay) ®Þnh c­ vµ lµm nghÒ d¹y ch÷ (ThÊy §å) thi ®ç ¤ng NghÌ vµ cuèi cïng lËp nghiÖp t¹i ®©y.

C©y cã gèc, n­íc cã nguån ! Con ng­êi ta ai còng cã tæ tiªn «ng bµ vµ ph¶i lu«n nhí ®Õn c«ng ¬n to lín cña tæ tiªn «ng bµ ®· sinh ra, nu«i d­ìng, sinh tån cho ®Õn b©y giê. Bëi vËy lµ con ch¸u trong dßng hä ph¶i nhí ®Õn c«ng lao trêi bÓ cña Tæ tiªn «ng bµ. Lu«n ghi nhí nh÷ng ngµy huý kþ, lu«n lu«n ch¨m sãc tr«ng nom nh÷ng phÇn mé nh­ cæ nh©n th­êng nãi: “Sèng vÒ må vÒ m¶ chø kh«ng ai sèng c¶ nåi c¬m”. Nh÷ng ngµy tÕt Thanh Minh (03/3 hµng n¨m) tÊt c¶ con ch¸u xa gÇn ph¶i vÒ quª h­¬ng ®Ó th¾p nÐn T©m h­¬ng  vµ ®­îc cha «ng ta chØ cho c¸c thÕ hÖ mai sau nh÷ng phÇn mé cña ai, t¸ng t¹i  chç nµo. §Ó lµm r¹ng rì th©n thÕ vµ sù nghiÖp cña con em chóng ta ®ang sinh sèng trong x· héi thÓ hiÖn b¶n chÊt cÇn cï s¸ng t¹o, ngay th¼ng, trung thùc víi tinh thÇn ®oµn kÕt, th©n ¸i, t«n träng gióp ®ì lÉn nhau sèng cã ®øc ®Ó thÕ hÖ sau noi theo häc tËp ®­îc tèt ®Ñp h¬n vinh quang h¬n, vÎ vang h¬n thÕ hÖ tr­íc Cæ nh©n cã c©u: “Con h¬n cha, nhµ cã phóc”

§Ó ®¸p l¹i thÞnh t×nh vµ c«ng lao to lín cña Tæ tiªn «ng bµ ®· dµy c«ng x©y dùng vun ®¾p cho ®Õn ®êi nay. Chóng t«i, con ch¸u trong dßng hä ®· s­u tÇm vµ biªn so¹n thµnh mét cuèn gia ph¶. Tuy nhiªn do thêi gian qu¸ xa, nh÷ng tµi liÖu liªn quan ®Õn dßng hä, tªn tuæi c¸c vÞ tiÒn nh©n còng cã thÓ ch­a ®­îc chuÈn x¸c. KÝnh mong tæ tiªn «ng bµ ®¸nh ch÷ “§¹i x¸” cho con ch¸u. Phï hé ®é tr× cho con ch¸u trong dßng hä nãi riªng vµ trªn toµn thÕ giíi nãi chung ®­îc b×nh an v« sù søc khoÎ dåi dµo, gia ®×nh h¹nh phóc, kinh tÕ v÷ng m¹nh, con ch¸u ®«ng vui, thµnh ®¹t trong mäi lÜnh vùc. Ng­êi x­a cã c©u: “Tiªn tæ vun trång c©y ®øc lín. Ch¸u con ghi nhí nghÜa ©n s©u” CÇu Chóc “V¹n sù nh­ ý”

 

 

 

 

Cụ Khởi Tổ Trình Đạo lấy cụ Trần Thị Lan sinh ra cụ Trình Thông, cụ Trình Thông sinh ra cụ Trình Đạt cụ Trình Đạt lấy cụ bà Đặng Thị Huy sinh ra cụ Trình Minh, Cụ Trình Minh sinh ra Trình Thế Chân, Trình Têế Thành.Trình Thế An, Trình Thị Duyệt.

 

S¬ ®å tõ «ng tæ hä tr×nh ®Õn ®êi «ng tæ ph©n chi         

 C ao Cao ThÇn Tæ

Tr×nh Téc

Tr×nh v¨n l©m

XuÊt th©n tõ Hà Chau huêện Hà Trung TØnh Thanh Ho¸ ®Õn th«n §èng Long lµm nghÒ d¹y ch÷ (ThÇy §å) sau thi ®ç «ng NghÌ. Sinh ®­îc 1 ng­êi con tªn lµ Tr×nh Phóc V¹n

 Ngµy giç: 05/11 An t¸ng b»ng TiÓu Hoa Chanh t¹i: Nh¹c Ngùa (øc ngùa)  th«n §èng Long x· Hoµ L©m

 

Cao Cao ThÇn Tæ

Đời thứ NhÊt

Tr×nh Phóc V¹n

T¸ng t¹i Bå §iÒng (gç vµng t©m) th«n §èng Long x· Hoµ l©m

Sinh ®­îc 1 ng­êi con tªn lµ Tr×nh Phóc L©m.

Mé nµy Ph¸t ngo¹i (nh÷ng ng­êi ®i xa vµ nh÷ng ng­êi con g¸i)

 

Cao Cao ThÇn Tæ

Đời thứ NhÞ

Tr×nh Phóc hiÒn

T¸ng t¹i:L­ng con Nh¹n Th«n Dòng C¶m Trung Tó (gç Vµng T©m)

Sinh h¹ ®­îc 1 ng­êi con trai lµ: Tr×nh Phóc TÝn

Mé nµy ®êi sau sÏ ®­îc ®a ®inh, nh÷ng ng­êi ®i xa lu«n nhí vÒ quª h­¬ng

 

Cao Cao ThÇn Tæ

§ ời thứ Ba

 (§êi ph©n chi)

Tr×nh phóc tÝn

T¸ng t¹i: Ch¸n Hæ (Gç Vµng T©m) Ngµy giç 09/4 ©m lÞch

Nguyªn tr­íc ®©y lµm Phã Ch¸nh Tæng tÝnh t×nh nãng n¶y. LÊy 2 vî. V× ng­êi vî ®Çu tiªn kh«ng cã con vµ nh÷ng ®êi tr­íc ®éc ®inh nªn ®· nhê thÇy ph¸p s­ mua ®Êt lµng kh¸c (Th«n Dòng C¶m Trung) §Æt Mé chÝ cña cô Tæ Tr×nh Phóc L©m ®Ó trªn l­ng con Nh¹n nh×n vÒ lµng. §Ó mong r»ng sÏ ®­îc ®a ®inh, mäi ng­êi dï ®i xa vÉn nhí vÒ quª h­¬ng. Sau ®ã lÊy ng­êi vî thø 2 vµ sinh h¹ ®­îc 4 ng­êi con trai:

1- Tr×nh §×nh Kh«i

2-     Tr×nh §×nh Khanh

3-     Tr×nh §×nh Th¹c (Huý ThØnh)

4-     Tr×nh §×nh Thanh

§Õn ®©y dßng hä Tr×nh ph©n thµnh 4 chi

Sau ®©y lµ Gia ph¶ chi thø 3 cßn c¸c chi kh¸c do ch­a ®ñ tµi liÖu nªn ch­a ghi gia ph¶. Tíi ®©y s­u tÇm ®ñ sÏ bæ sung tiÕp.

§êi thø 4

Cô «ng tæ tr­ëng chi 3:Tr×nh §×nh Th¹c (Huý ThØnh)

MÊt ngµy 29 th¸ng 12 an t¸ng t¹i C¸i Qu¹t

Cô bµ tæ: NguyÔn ThÞ Thuyªn - MÊt ngµy 10/6 sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh Trung ChÊt (Kh¶i Gi¸m)

2-     Tr×nh §¨ng Khoa (¤n Nh·)

§êi thø 5

Cô «ng Tæ: Tr×nh Trung ChÊt Tøc V¨n L·m MÊt ngµy 6/7 

Cô bµ Tæ: TrÇn ThÞ Nhµn (lµ con g¸i «ng TrÇn §øc MËu) – MÊt ngµy 15/5 ¢L an t¸ng t¹i ThÉm xø

Sinh h¹ ®­îc 6 ng­êi con 3 trai 3 g¸i

1-     Tr×nh V¨n Thiªm (tøc Tr×nh §øc Quang)

2-     Tr×nh V¨n Niªm (tøc Tr×nh V¨n TÝnh)

3-     Tr×nh V¨n Tr¸c (tøc Tr×nh  V¨n N¨m)

4-     Tr×nh ThÞ S­u

5-     Tr×nh ThÞ Cöu

Cô tæ : Tr×nh §¨ng Khoa – MÊt ngµy 20/3 an t¸ng t¹i C©y t¸o xø (Kh«ng cã con trai nªn ¤ng Tr×nh V¨n Niªm ¨n thõa tù)

Do hoµn c¶nh lóc bÊy giê khã kh¨n tóng bÊn nªn «ng tæ Tr×nh V¨n Niªm dêi quª ®i lËp nghiÖp t¹i tØnh H¶i D­¬ng cßn «ng tæ Tr×nh V¨n ThiªmTr×nh V¨n Tr¸c vÉn sèng t¹i quª nhµ. KÓ tõ ®©y chi thø 3 l¹i ph©n lµm 2 ngµnh, sinh sèng t¹i hai miÒn quª. Th«n §èng Long – x· Hoµ L©m huyÖn øng Hoµ tØnh Hµ T©y vµ Th«n Trµng Kªnh x· Kim Giang huyÖn CÈm Giµng tØnh Hai D­¬ng.

Sau ®©y lµ gia ph¶ cña Ngµnh ®ang sinh sèng t¹i Th«n §èng Long

§êi thø 6

Cô Tæ: Tr×nh V¨n Thiªm (Tøc Tr×nh §øc Quang) – MÊt ngµy 14/9 an t¸ng t¹i Tam b¶o xãm Ngoµi

Cô Tæ: Ng« ThÞ ThuÇn – MÊt ngµy 17/1 sinh ®­îc 3 ng­êi con

1-     Tr×nh V¨n Dông – ChÕt lóc cßn nhá

2-     Tr×nh ThÞ Hu©n (lÊy chång huyÖn Kho¸i Ch©u – H­ng Yªn)

3-     Tr×nh ThÞ Méc lÊy chång ng­êi cïng lµng

Cô Tæ: Tr×nh V¨n Tr¸c – MÊt ngµy 25/5 an t¸ng t¹i C©y duèi

Cô tæ: TrÇn ThÞ Töu – MÊt ngµy 19/2 an t¸ng t¹i Má Ph­îng

Sinh ®ùoc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh V¨n Ninh

2-     Tr×nh ThÞ Mäc lÊy «ng T¹ V¨n Dßn ng­êi cïng lµng

 

§êi thø 7

Cô tæ : Tr×nh V¨n Ninh – MÊt ngµy 18/4 thä 54 tuæi an t¸ng t¹i §Çu ®èng Chïa Rång lÊy 2 vî

Cô tæ: NguyÔn ThÞ Loan – MÊt ngµy 26/2 an t¸ng t¹i Bå §iÒng xø sinh ®­îc 3 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ Hoan lÊy chång th«n V¨n ¤ng x· T¶o d­¬ng V¨n

2-     Tr×nh V¨n Huyªn

3-     Tr×nh ThÞ Cán – MÊt ngµy 26/2 lóc cßn nhá

Cô tæ: T¹ ThÞ CËn – MÊt ngµy 14/2 an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi. Sinh ®­îc 5 ng­êi con

1-     Tr×nh V¨n Thi – MÊt ngµy 29/1 an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi

2-     Tr×nh ThÞ Nghi  - MÊt ngµy 24/2 thä 54 tuæi lÊy chång lµng

3-     Tr×nh ThÞ Ngh× -  MÊt 29/1 thä 53 tuæi lÊy chång ë Xu©n §µi TrÇm Léng

4-     Tr×nh ThÞ B× -  MÊt ngµy 27/2 thä 37 tuæi lÊy chång lµng

5-     Tr×nh V¨n BÊt

§êi thø 8

¤ng tæ: Tr×nh V¨n Huyªn – MÊt ngµy 13/1 thä 80 tuæi an t¸ng t¹i Bå §iÒng

Bµ tæ: NguyÔn ThÞ ThÊt – MÊt ngµy 21/12 thä 81 tuæi an t¸ng t¹i Bå §iÒng sinh ®­îc 5 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ UyÓn – mÊt ngµy 30/12 thä 80 tuæi lÊy chång th«n Kh¶ L¹c x· §ång T©n

2-     Tr×nh V¨n ChuyÓn

3-     Tr×nh V¨n ChuyÒn

4-     Tr×nh V¨n Chuyªn

5-     Tr×nh V¨n Uyªn

¤ng tæ: Tr×nh V¨n Thi – MÊt ngµy 29/1  thä 83 tuæi an t¸ng t¹i Tam b¶o xãm ngoµi lÊy 2 vî

Bµ tæ: Hoµng ThÞ Khuy – MÊt ngµy 25/4 thä 35 tuæi an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi

Bµ tæ: T¹ ThÞ NhÝp – MÊt ngµy 24/2 an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi sinh ®­îc 5 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ Xi lÊy «ng §Æng V¨n S¾c ng­êi cïng lµng

2-     Tr×nh ThÞ Xªnh lÊy «ng Hoµng V¨n Dùa ng­êi cïng lµng

3-     Tr×nh V¨n Phi – MÊt lóc cßn nhá ngµy 15/1 an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi

4-     Tr×nh V¨n S©m

5-     Tr×nh ThÞ Sang – MÊt 14/10 n¨m 1973 lÊy chång §inh V¨n DiÕn th«n Nam D­¬ng Hoµ Nam

¤ng tæ : Tr×nh V¨n BÊt – MÊt ngµy 22/7 an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi lÊy 2 vî

Bµ tæ: §inh ThÞ Khoa – MÊt ngµy 6/9 thä 54 tuæi an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi. Sinh ®­îc 1 ng­êi con

1-Tr×nh ThÞ BËt (Tøc Tr×nh ThÞ Thanh) lÊy chång V¨n §øc Minh ë TP Vinh – NghÖ An

Bµ tæ: Lª ThÞ Lý ng­êi Kho¸i Ch©u H­ng Yªn sinh ®­îc 4 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ Hång lÊy chång Hoµng V¨n ThiÕt ë Xu©n Mai

2-     Tr×nh ThÞ BÝch lÊy chång Nam §µn NghÖ an

3-     Tr×nh Phã B¶ng

4-     Tr×nh B¸ Qu¶ng

 

§êi thø 9

¤ng: Tr×nh V¨n ChuyÓn – MÊt ngµy 7/6 thä 77 tuæi an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi lÊy 3 vî

Bµ c¶: T¹ ThÞ Nh÷ - MÊt ngµy 19/12 thä 30 tuæi an t¸ng t¹i Bå §iÒng sinh ®­îc 3 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ Nhõ lÊy Hoµng V¨n Thøc ng­êi cïng lµng

2-     Tr×nh ThÞ NhÏ lÊy Hoµng V¨n CÈm ng­êi cïng lµng

3-     Tr×nh ThÞ VÏ lÊy NguyÔn V¨n LÔ ng­êi cïng lµng

Bµ 2: NguyÔn ThÞ Cøu – MÊt ngµy 6/9/84 an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi  sinh ®­îc 4 ng­êi con

1-     Tr×nh V¨n Träng

2-     Tr×nh ThÞNh× lÊy NguyÔn V¨n To¶ ng­êi cïng lµng

3-     Tr×nh V¨n HiÒn – LiÖt sü hy sinh ngµy 20/3 tøc 30/4/1975 thä 24 tuæi an t¸ng t¹i NghÜa Trang LiÖt sü x· Hoµ L©m

4-     Tr×nh ThÞ M× lÊy chång tªn Hång th«n An C­

Bµ 3: NguyÔn ThÞ ThuËn – MÊt ngµy 13/ an t¸ng t¹i Chïa rång. Sinh ®­îc 5 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ Hoµ - MÊt ngµy 28/9 lÊy Lª v¨n Quang ng­êi cïng lµng

2-     Tr×nh ThÞ Hîp – MÊt ngµy     / lÊy chång T¹ V¨n Ba ng­êi cïng lµng

3-     Tr×nh ThÞ Bîp lÊy chång tªn §é ng­êi ®an Ph­îng

4-     Tr×nh V¨n ThuÇn

5-     Tr×nh V¨n ThuËt

¤ng: Tr×nh V¨n ChuyÒn – MÊt ngµy 4/3 thä 80 tuæi an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi lÊy 2 vî

Bµ c¶: D­ ThÞ Tý – MÊt ngµy 28/4 d­ an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi ng­êi th«n D­¬ng LiÔu sinh ®­îc 4 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ QuyÒn lÊy Hoµng V¨n TÝn ng­êi cïng lµng

2-     Tr×nh ThÞ KiÒn lÊy §Æng V¨n Doanh ng­êi cïng lµng

3-     Tr×nh Ngäc DiÖp

4-     Tr×nh B¸ Duy

Bµ 2: T¹ ThÞ L¸ng – MÊt ngµy 16/11 thä 65 tuæi an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ L¹ng lÊy chång tªn Gia ng­êi H¶i Phßng

2-     Tr×nh ThÞ Minh lÊy chång tªn CÈm ng­êi H¶i Phßng

¤ng: Tr×nh V¨n Chuyªn – LiÖt sü hy sinh  ngµy 25/5/1952 an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi lÊy 2 vî

Bµ c¶: NguyÔn ThÞ H¸ch – MÊt ngµy 11/9/1995 an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi sinh ®­îc 5 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ Quyªn lÊy T¹ V¨n Oanh ng­êi L­¬ng §a hiÖn sèng t¹i ¤ Chî Dõa – Hµ Néi

2-     Tr×nh ThÞ HuÖ lÊy chång tªn §øc ng­êi lµng Sªu hiÖn ®ang sèng t¹i 9 B NguyÔn Gia ThiÒu HN

3-     Tr×nh ThÞ HÖ lÊy §Æng V¨n Thanh ng­êi cïng lµng

4-     Tr×nh ThÞ Lan lÊy T¹ V¨n C­êng ng­êi cïng lµng hiÖn ®ang sèng t¹i TP Hå ChÝ Minh

5-     Tr×nh ThÞ Thu lÊy chång tªn BÝch ng­êi Th¸i B×nh hiÖn ®ang sinh sèng t¹i TP Hå ChÝ Minh

Bµ 2: T­ëng ThÞ Ba – MÊt ngµy 27/7/1982 thä 63 tuæi an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh Xuyªn

2-     Tr×nh Minh ChiÕn LiÖt sü hy sinh ngµy 14/3/1973 thä 22 tuæi an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi

¤ng: Tr×nh V¨n Uyªn – MÊt ngµy 24/12 thä 62 tuæi an t¸ng t¹i tam b¶o xãm ngoµi, lÊy 2 vî

Bµ c¶: NguyÔn ThÞ Dèc sinh ®­îc 5 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ Hiªn lÊy T¹ V¨n Trµ ng­êi cïng th«n mÊt ngµy...th¸ng..

2-     Tr×nh ThÞ Mai lÊy chång lµng Néi x¸ V¹n Th¸i

3-     Tr×nh ThÞ TuyÕt lÊy Lª V¨n Vinh ng­êi cïng lµng

4-     Tr×nh V¨n H¶i

5-     Tr×nh V¨n H­ng

Bµ 2: NguyÔn ThÞ ChÕ – MÊt ngµy 3/3 thä 40 tuæi sinh ®­îc 2 con

1-     Tr×nh ThÞ §é lÊy chång lµng La c¶ Hµ §«ng

2-     Tr×nh V¨n Hµ - mÊt ngµy 19/1/1967 lóc cßn nhá

¤ng: Tr×nh V¨n S©m hiÖn sèng t¹i P 506 Nhµ A4 Chung c­ §Òn Lõ

Bµ: T¹ ThÞ Chíp – MÊt ngµy 27/9/2006 an t¸ng t¹i Chïa Rång sinh ®­îc 5 ng­êi con

1-     Tr×nh Kim S¬n lÊy S¸i C«ng Lý hiÖn ®ang sèng t¹i x· An B×nh huyÖn DÜ An tØnh B×nh D­¬ng

2-     Tr×nh Xu©n Thuû

3-     Tr×nh Thu Hµ lÊy §Æng H÷u TuyÕn ng­êi lµng T¸m ph­êngGi¸p B¸t

4-     Tr×nh ThÞ T­¬i lÊy NguyÔn TÊt Nam ng­êi Cæ Loa §«ng Anh HN

5-     Tr×nh Hång Vui lÊy NguyÔn H÷u Hµ Ng­êi TP Vinh NghÖ An

¤ng: Tr×nh Phã B¶ng hiÖn ®ang sinh sèng t¹i H¶i Phßng lÊy 2 vî

Bµ: Phïng ThÞ B×nh ng­êi VÜnh Phóc sinh ®­îc 2 con g¸i

1-     Tr×nh ThÞ Yªn

2-     Tr×nh ThÞ YÕn

Bµ: Mai ThÞ Len ng­êi H¶i Phßng sinh ®­îc 2 con trai

1-     Tr×nh V¨n S¬n

2-     Trinh Ngäc L©m

¤ng: Tr×nh B¸ Qu¶ng

Bµ: D­ ThÞ Sãng ng­êi D­¬ng LiÔu Trung Tó sinh ®­îc 3 ng­êi con trai

1-     Tr×nh TuÊn Anh

2-     Tr×nh V¨n Tïng

3-     Tr×nh V¨n TÝnh

§êi thø 10

¤ng: Tr×nh V¨n Träng

Bµ: NguyÔn ThÞ B«ng – MÊt ngµy 22/2 thä 50 tuæi an t¸ng t¹i Tam B¶o xãm ngoµi. Sinh ®­îc 6 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ Bæng lÊy NguyÔn V¨n TrÊn ng­êi cïng lµng

2-     Tr×nh ThÞ Léc lÊy chång tªn Hïng ng­êi Lµng Míi T¶o D­¬ng V¨n

3-     Tr×nh V¨n Hµo

4-     Tr×nh V¨n H­u

5-     Tr×nh V¨n Kiu

6-     Tr×nh V¨n Cöu

¤ng: Tr×nh V¨n ThuÇn

Bµ: Hoµng ThÞ Lan ng­êi cïng lµng sinh ®­îc 3 ng­êi con

1-     Tr×nh Minh ThuÊn

2-     Tr×nh Quèc TuÊn

3-     Tr×nh Quèc T©m

¤ng: Tr×nh V¨n ThuËt

Bµ: §µo ThÞ PhÊn sinh sèng t¹i ThÞ TrÊn V©n §×nh sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh TiÕn Th¾ng

2-     Tr×nh V¨n §øc

¤ng: Tr×nh Ngäc DiÖp

Bµ: TrÇn ThÞ TuyÕt ng­êi lµng Phóc Quan sinh ®­îc 7 ng­êi con

1-     Tr×nh Ngäc Dù

2-     Tr×nh ThÞ H­¬ng lÊy chång tªn T©n ng­êi quª H­ng Yªn hiÖn ë t¹i 76 Vòng TÇu

3-     Tr×nh Quang D­îc

4-     Tr×nh Ngäc Du

5-     Tr×nh Ngäc Duyªn

6-     Tr×nh ThÞ Hoµi

7-     Tr×nh ThÞ Ho¹t

¤ng: Tr×nh B¸ Duy

Bµ: Ph¹m ThÞ Th¬m ng­êi Mü §øc sinh ®­îc 4 ng­êi con

1-     Tr×nh ThÞ Dung lÊy chång th«n Ngäc ®éng Trung tó

2-     Tr×nh ThÞ Nhµ lÊy chång quª Thanh Ho¸ hiÖn ®ang ë t¹i Vòng TÇu

3-     Tr×nh V¨n T©n

4-     Tr×nh ThÞ V©n

¤ng: Tr×nh Xuyªn – Kü s­ hiÖn ®ang sinh sèng t¹i P 501 H1 Thanh Xu©n

Bµ: NguyÔn ThÞ HuÊn ng­êi x· §¹i Hïng sinh ®­îc 3 ng­êi con

1-     Tr×nh Thu H­êng lÊy chång Ng­êi LÜnh Nam Hµ Néi

2-     Tr×nh Quèc §¹t

3-     Tr×nh Thuû Giang

¤ng: Tr×nh V¨n H¶i

Bµ: Lª ThÞ Miªn ng­êi cïng lµng sinh ®­îc 4 ng­êi con

1-     Tr×nh V¨n Kh¶i

2-     Tr×nh ThÞ MiÒn

3-     Tr×nh ThÞ Xu©n

4-     Tr×nh ThÞ Thu

¤ng: Tr×nh V¨n H­ng hiÖn ®ang sinh sèng t¹i S¬n La

Bµ: NguyÔn ThÞ H¶i ng­êi Thanh Ho¸ sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh V¨n Hïng

2-     Tr×nh V¨n Hoa MÊt s¬m

¤ng: Tr×nh Xu©n Thuû hiÖn ®ang sinh sèng t¹i 198 Phè VÜnh H­ng - Hoµng Mai - Hµ Néi

Bµ: D­¬ng ThÞ Thuý ng­êi lµng VÜnh Tuy Hµ Néi sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh Kim Dung

2-     Tr×nh Kim Long

§êi thø 11

Anh: Tr×nh V¨n Hµo

ChÞ: T¹ ThÞ H­¬ng ng­êi cïng lµng sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh V¨n Hïng

2-     Tr×nh V¨n HËu

Anh: Tr×nh V¨n H­u c«ng nh©n B­u ®iÖn hiÖn ®ang sinh sèng t¹i HuyÖn Di Linh L©m §ång

ChÞ: NguyÔn ThÞ Minh HuÖ ng­êi Th¸i B×nh sinh ®­îc   ng­êi con

1-     Tr×nh ViÖt Minh

Anh: Tr×nh V¨n Kiu

ChÞ: T¹ ThÞ Den ng­êi cïng lµng sinh ®­îc 3 ng­êi con

1-     Tr×nh Kim Nhung

2-     Tr×nh ThÞ Nga

3-     Tr×nh ThÞ Chi

Anh: Tr×nh V¨n Cöu

ChÞ: T¹ ThÞ Ngoan ng­êi cïng lµng sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh V¨n KiÒu

2-     Tr×nh Minh Céng

Anh: Tr×nh Ngäc Dù Bé ®éi hiÖn ®ang sinh sèng t¹i TP Hµ §«ng

ChÞ: Nghiªm ThÞ T©m ng­êi lµng Tr¹ch X¸ sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh Ngäc D­¬ng

2-     Tr×nh HuyÒn Mai

Anh: Tr×nh Quang D­îc C«ng nh©n B­u ®iÖn hiÖn ®ang sinh sèng t¹i phè P¹m Hång Th¸i TP Vòng Tµu

ChÞ: Huúnh ThÞ Thu Hµ ng­ßi CÇn Th¬ sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh Hµ Hång H¹nh

2-     Tr×nh Quang Huy

Anh: Tr×nh Ngäc Du

ChÞ: Hoµng ThÞ Doan ng­êi cïng lµng sinh ®­îc 2 ng­êi con

1-     Tr×nh Kim H»ng

2-     Tr×nh Ngäc C­êng

Anh: Tr×nh Ngäc Duyªn - Bé ®éi c«ng t¸c t¹i Hµ Néi

ChÞ:

Anh: Tr×nh V¨n Kh¶i - Bé ®éi c«ng t¸c S¬n La

ChÞ:

Trªn ®©y lµ Gia Ph¶ hä Tr×nh Chi Thø 3. Do thêi gian vµ tµi liÖu thu thËp ch­a ®­îc chÝnh x¸c. RÊt mong cã sù gãp ý vµ bæ xung ®Ó gia ph¶ cña dßng hä ®­îc chÝnh x¸c vµ hoµn chØnh h¬n.

NÕu ai cã th«ng tin xin liªn hÖ:

¤ng: Tr×nh Ngäc DiÖp

§Þa chØ: Th«n §èng Long x· Hoµ L©m huyÖn øng Hoµ tØnh Hµ T©y

§iÖn tho¹i: 0433977310

¤ng: Tr×nh Xu©n Thuû

§Þa chØ: sè 198 tæ 5 ph­êng VÜnh H­ng Hoµng Mai Hµ Néi

§iÖn tho¹i: 04 36433012 – 0436460677 – 0912311038

Thay mÆt dßng hä Tr×nh xin tr©n thµnh c¶m ¬n

§èng Long, ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2007 (tøc 10/4Al)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göi trän niÒm tin

 

Chµo n¨m Canh Th×n lÞch sö

§ãn ngµy LÔ Kþ m­êi t¸m, th¸ng t­

Ch¸u con héi tô ®ñ ®Çy

Nèi bê vui gi÷a Tr×nh th«n: §èng-Trµng.

Víi hai thÕ kû c¸ch xa

GÆp nhau xóc ®éng  d­ng d­ng lÖ trµo!

Dßng hä gÆp mÆt t©m t×nh

V­ît bao c¬ cùc cã ngµy h«m nay

Lßng nh©n ¸i, nghÜa bao dung

CÇn cï, thanh b¹ch tÊm lßng yªu th­¬ng

B­íc vµo cuéc sèng th­êng ngµy

Xãm th«n kÝnh träng b¹n bÌ th©n th­¬ng

NghÒ n«ng v÷ng b­íc bao ®êi

Më ®­êng ¨n häc tÇm nh×n tõ x­a

Tr¶i ®Òu tõ B¾c –  Trung -  Nam

Con ch¸u c«ng t¸c gia ®×nh yªn vui

Trung hiÕu c¸i nghÜa ë ®êi

B¶y t¸m thÕ hÑ gi÷ son lêi thÒ

§oµn kÕt kÝnh träng, khiªm nh­êng

X©y ®¾p tæ Êm hä tr×nh Chi ba

§¹i häc ®· cã t¸m ng­êi

Gi¸o viªn Qu©n ®éi cïng nghÒ C«ng nh©n

Tham gia c«ng t¸c ®Þa ph­¬ng

Cã trong hµng ngò §¶ng viªn tuyÖt vêi

Tù hµo biÕt mÊy ai ¬i

Hoµ nhËp cuéc sèng d¹ng ngêi thanh danh

ThÕ hÖ con ch¸u ®êi sau

Ph¸t huy truyÒn thèng s¸ng ngêi Tæ tiªn

Tuú høng 19/4 Canh th×n

Gi¸o viªn ­u tó

Tr×nh Ngäc DiÖp

 

 

 

Nh¾n nhñ ®«i lêi

 

§«i lêi nh¾n nhñ Ng­êi th©n !

Tõ x­a Tiªn tæ vèn dßng nho gia

§Õn nay con ch¸u hä Tr×nh

VÉn lu«n ghi nhí c«ng ¬n sinh thµnh.

Nhí lêi Tiªn tæ dÆn dß

Th­¬ng yªu gióp  ®ì chí ®õng l¸nh xa

KÎ ®i sau häc ng­êi ®i tr­íc

Anh biÕt nhiÒu anh d¹y em nghe.

BiÕt bao kinh nghiÖm trªn ®êi

Häc hµnh kh«ng chÞu, khæ th©n c¶ ®êi

CÇu mong Cô Kþ, «ng bµ

Phï hé con ch¸u Êm no ®ñ ®Çy...

H¹nh phóc to¶ s¸ng mu«n nhµ

Gia ®×nh ®oµn kÕt hä hµng mõng vui

QuyÕt t©m x©y dùng c¬ ®å

§éng viªn con ch¸u häc hµnh ch¨m ngoan

Gia ®×nh h¹nh phóc vui vÇy

V÷ng b­íc trªn ®­êng c«ng danh sù nghiÖp

C«ng thµnh danh to¹i míi ­ng

Bao nhiªu  vÊt v¶ tõ thêi xa x­a

§Õn nay thêi ®¹i v¨n minh

Tr×nh ®é ph¶i cã ®ua tranh víi ®êi

Chí nªn chÓnh m¶ng ch©y l­êi

Tr×nh ®é kh«ng cã khæ hoµi tÊm th©n

Cè lªn dï trÎ hay giµ

LËp nhiÒu thµnh tÝch r¹ng ngêi tæ tiªn./.

 

Hµ Néi,ngµy 2 th¸ng 6 n¨m 2007

Tr×nh Xu©n Thuû

 

 

 

 

Hä Tªn vµ vÞ trÝ c¸c phÇn mé

 

STT

Hä Vµ Tªn

Ngµy mÊt

N¬i an t¸ng

Ng­êi thê cóng

1

¤ng tæ Hä: Tr×nh V¨n L©m

05/11

Ch¸n Hæ

 

 

¤ng LuËn

2

¤ng Tæ: Tr×nh Phóc TÝn

 

Nh¹c Ngùa

3

¤ng Tæ: Tr×nh Phóc V¹n

 

Bå §iÒng

4

¤ng Tæ: Tr×nh Phóc HiÒn

24/6

Má V¹c (Dòng C¶m)

5

¤ng Tæ: Tr×nh §×nh Kh«i

 

 

6

¤ng Tæ: Tr×nh §×nh Khanh

 

 

¤ng Xe

7

¤ng Tæ: Tr×nh §×nh Th¹c

29/12

C¸i Qu¹t

¤ng Träng

8

¤ng Tæ: Tr×nh §×nh Thanh

 

 

¤ng TÊt

9

Cô bµ: NguyÔn ThÞ Thuyªn

10/6

 

 

 

 

 

 

 

¤ng Träng

10

Cô ¤ng: Tr×nh Trung ChÊt

06/07

V¨n L·m

11

Cô Bµ: TrÇn ThÞ Nhµn

15/5

ThÉm xø

12

Cô ¤ng: Tr×nh §¨ng Khoa

20/3

C©y T¸o

13

Cô ¤ng: Tr×nh V¨n Thiªm

14/9

TBXN

14

Cô Bµ: Ng« ThÞ ThuÇn

17/1

 

15

Cô ¤ng: Tr×nh V¨n Tr¸c

25/5

C©y Duèi

16

Cô Bµ: TrÇn ThÞ Töu

19/2

Má Ph­îng

17

Cô ¤ng: Tr×nh V¨n Ninh

18/4

Chïa Rång

18

Cô Bµ: NguyÔn ThÞ Loan

26/2

C©y T¸o

19

Cô Bµ: T¹ ThÞ CËn

14/2

TBXN

20

Cô ¤ng: Tr×nh V¨n Huyªn

13/1

Bå §iÒng

21

Cô Bµ: NguyÔn ThÞ ThÊt

21/12

Bå §iÒng

22

Cô Bµ tæ C«: Tr×nh ThÞ Cán

26/2

Chïa Rång

22

Cô ¤ng: Tr×nh V¨n Thi

29/1

Tam b¶o XN

 

 

¤ng S©m

23

Cô Bµ: Hoµng ThÞ Khuy

25/4

Tam b¶o XN

24

Cô Bµ: T¹ ThÞ NhÝp

24/2

Tam b¶o XN

25

¤ng: Tr×nh V¨n Phi

15/11

Tam b¶o XN

26

Bµ: T¹ ThÞ Chíp

27/9

Chïa Rång

27

Cô ¤ng: Tr×nh V¨n BÊt

22/7

Tam b¶o XN

¤ng B¶ng

28

Cô Bµ: §inh ThÞ Khoa

09/9

Tam b¶o XN

29

¤ng: Tr×nh V¨n ChuyÓn

07/6

Tam b¶o XN

 

¤ng Träng

 

30

Bµ: T¹ ThÞ Nh÷

19/12

Tam b¶o XN

31

Bµ: NguyÔn ThÞ Cøu

06/9

Tam b¶o XN

32

Bµ: NguyÔn ThÞ B«ng

 

Tam Bao XN

33

Anh: Tr×nh V¨n HiÒn

20/3

NghÜa Trang LS

34

Bµ: NguyÔn ThÞ ThuËn

13/4

 

¤ng ThuÇn

35

¤ng: Tr×nh V¨n ChuyÒn

04/3

Tam b¶o XN

¤ng DiÖp

36

Bµ: D­ ThÞ Tý

28/4

Tam b¶o XN

37

Bµ: T¹ ThÞ L¸ng

15/11

Tam b¶o XN

¤ng DiÖp

38

¤ng: Tr×nh V¨n Chuyªn

25/5

Tam b¶o XN

 

¤ng Xuyªn

39

Bµ: NguyÔn ThÞ H¸ch

11/9

Tam b¶o XN

40

Bµ: T­ëng ThÞ Ba

27/7

Tam b¶o XN

41

Anh: Tr×nh Minh ChiÕn

14/3

Tam b¶o XN

42

¤ng: Tr×nh V¨n Uyªn

24/12

Tam b¶o XN

 

¤ng H¶i

43

Bµ: NguyÔn ThÞ ChÕ

03/3

Tam b¶o XN

44

Anh: Tr×nh V¨n Hµ

19/1

Tam b¶o XN

 

 

 

 

Text Box: Tiªn
Tæ
Vun
Trång
C©y
§øc
Lín
Text Box: Ch¸u
Con
Ghi
Nhí
NghÜa
¢n
S©u
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số người xem:2123 Số bài trả lời: 1
Tin dòng họ: Trình  Ngày đăng: 25/6/2009
Thông tin liên lạc dòng họ:
Họ tên: Trình Xuân Thủy
Email: xuanthuy0809@yahoo.com
Điện thoại: 0912311038
Địa chỉ liên hệ: 198 phố Vĩnh Hưng Hoàng Mai HN
  Thông tin phản hồi     Đăng ý kiến của bạn  
 

gửi ban liên lạc họ Trình
Tôi thật vui khi đã có người đăng thông tin về dòng họ. Từ lâu tôi thấy họ Trình hay bị nhầm qua họ Trịnh. Điều này làm tôi rất buồn. Vì thế tôi cũng tìm hiểu và được biết hiện nay ở An Giang có bác Trình Minh Trị có rất nhiều tài liệu về dòng họ. Do hiện nay tôi đang ở Quảng Nam, cũng chưa có điều kiện đi đến mọi miền đất nước để tìm hiểu dòng họ. Vì thế mong bà con có thông tin về dòng họ thì đưa lên mạng để con cháu tìm hiểu.
Thông tin liên lạc:
Họ tên: Trình Ngọc Tương
Email: tuongtptk@yahoo.com
Điện thoại: 09055.65432
Địa chỉ: Thôn Phú Ngọc xã Tam Phú thành phố Tam Kỳ Quảng Nam
Ngày đăng: 29/7/2009 7:52:38 AM
.....................................................................................................................................................................

TIN TIẾP THEO
Gia Phả họ Trình thôn Đống Long xã Hòa Lâm Huyện ứng Hòa Hà Nội (25/6/2009)
Tìm nguồn gốc họ Trần Văn tại Quảng Bình (25/6/2009)
Tìm dòng họ Trình (25/6/2009)
Thông báo gửi các họ Mai toàn quốc (24/6/2009)
Đi tìm nguồn gốc dòng họ NGUYỄN ĐÌNH xuất phát từ Hải Dương (24/6/2009)
Tìm dòng họ Lê Văn tại Thạch Hà - Hà Tĩnh (24/6/2009)
Tìm nguồn gốc dòng họ vua Minh Mạng (22/6/2009)
TÌM NGUỒN GỐC DÒNG HỌ PHẠM BÁ (22/6/2009)
Gốc tích họ Hoàng (22/6/2009)
Tìm phả hệ dòng họ Phan ở Việt Nam (21/6/2009)
TÌM KIẾM
TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN
 
 
GIỚI THIỆU ĐIỀU KHOẢN LIÊN HỆ GÓP Ý SITEMAP
© 2005 - 2008. Bản quyền thuộc N.V.S - Phahe.vn